Z zawodu: botanik, w szczególności zajmujący się roślinnością wód i terenów mokradłowych

O sobie mówi: biolog, pasjonat przyrody

Pozazawodowo pasjonują go obserwacje ptaków, góry i uprawa winorośli

Jego badania naukowe dotyczą wpływu zmian środowiska na roślinność wodną. Interesuje go wykorzystanie makrofitów w bioindykacji oraz wpływ zjawisk pogodowych na ekosystemy wodne.

Trochę o nim: Pochodzi z Mazur. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do niedawna nauczyciel akademicki i pracownik Instytutu Ochrony Środowiska KUL w Lublinie. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów, ekspertyz i innych opracowań z dziedziny botaniki i hydrobiologii. Za swoje oryginalne osiągnięcia naukowe uważa prezentację mechanizmów przemian roślinności w jeziorach zależnych od warunków meteorologicznych oraz analizę wpływu warunków hydrologicznych na populację reliktowej brzozy karłowatej. Poza działalnością naukową i dydaktyczną ma również doświadczenie pracy w administracji ochrony środowiska. Ważnym doświadczeniem zawodowym były dla niego m.in. ochrona ekosystemów mokradłowych w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz udział w przygotowaniu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Obecnie we własnej firmie zajmuje się planowaniem ochrony przyrody oraz oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze. https://pracowniabiop.pl/