Z zawodu –  hydrobiolog i entomolog, w szczególności zajmujący się chruścikami (Trichoptera)

Z osobowości – kreatywny optymista

Pozazawodowo pasjonują go – podróże, filozofia przyrody oraz malowanie butelek

O sobie mówi - biolog, ekolog, nauczyciel i miłośnik filozofii przyrody wędrujący po świecie i malujący butelki

Jego badania naukowe dotyczą – ekologii krajobrazu, ekologii i biologii owadów wodnych (głównie chruścików i ważek), wykorzystania makrobezkręgowców bentosowych, głównie larw chruścików Trichoptera w monitoringu wód, ocenie oddziaływania na środowisko z wykorzystaniem owadów. 

Trochę o nim

Stanisław Czachorowski zajmuje się szeroko rozumianą ekologią, w szczególności hydrobiologią i entomologią, poszukuje związków pomiędzy kulturą a przyrodą. Doktorat i habilitację uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje na stanowisku profesora UWM w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska (Wydział Biologii i Biotechnologii) UWM w Olsztynie. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie. Brał udział w wielu wyprawach terenowych na terenie całego kraju a także w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Rumunii. Odbył kilka staży w małych przedsiębiorstwach Warmii i Mazur zajmując się innowacjami w zakresie turystyki i otwartej edukacji. Popularyzator nauki uhonorowany kilkoma nagrodami.

Problematyka badawcza i zainteresowania naukowe

Obecne zainteresowania naukowe związane są z przyrodniczymi elementami ekorozwoju, ochroną bioróżnorodności i monitoringiem zmian w środowisku przyrodniczym (w szczególności wodnym). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii, biologii rozwoju, biogeografii i ochrony owadów wodnych, a w szczególności chruścików (Trichoptera), i dotyczą siedliskowego rozmieszczenia larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach i źródłach), wpływie czasowej i przestrzennej nieciągłości środowiska na strukturę rozmieszczenia makrobentosu oraz wpływie zmian klimatycznych na występowanie i siedliskowe rozmieszczenie chruścików w wodach północnej Polski.

W ostatnich latach problematyka badawcza uzupełniona została o próbę oceny antropogenicznych przekształceń i wtórnej renaturalizacji zgrupowań chruścików w krajobrazach kulturowych (agrocenozy, urbicenozy) w tym w uprawach roślin, wykorzystywanych dla celów energetycznych (energia odnawialna). Podejmuje się zagadnień związanych z antropogenicznymi przekształceniami biocenoz oraz wskaźnikowego szacowania naturalności biocenoz wodnych. Ponadto prowadzi badania ekologiczne na poziomie krajobrazu (ekologia krajobrazu). 

W swoich zainteresowaniach naukowych nawiązuje także do zagadnień teoretycznych: ogólnoekologicznych i ogólnobiologicznych. W zakresie nauk stosowanych interesuje się problematyką rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), głównie w Regionie Bałtyckim i Zielonych Płucach Europy ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej (środowiskowej), edukacją w zielonych szkołach a także filozofią przyrody. Najnowszym pomysłem badawczym jest dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

Więcej na e-portfolio: http://czachorowski1963.blogspot.com/