Z zawodu hydrobiolog, nauczyciel akademicki

Jego badania naukowe dotyczą – występowania organizmów kręgowych i bezkręgowych w rzekach i jeziorach, w zależności od warunków środowiskowych tych zbiorników, w szerokim tego słowa znaczeniu 

Trochę o nim

Absolwent Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności w Szczecinie. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Podstawą jego pracy naukowo-badawczej jest ocena warunków jakie najsilniej wpływają na kształtowanie struktur jakościowych i ilościowych nietypowych dla rzek grup bezkręgowców (głównie zooplanktonu), jak również ichtiofauny. Najczęściej brane pod uwagę są tutaj warunki morfologiczne determinujące hydrologię tych rzek i wykazanie zależności pomiędzy nimi a strukturami zwierząt wodnych, więc, czysta i wyraźna ekohydrologia. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji prezentujących oryginalne wyniki badań. W tym, w ponad 40 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym indeksowanych w bazie JCR® z hydrobiologii, ichtiologii oraz ochrony środowiska wodnego.Był kierownikiem oraz wykonawcą w kilku projektach badawczych, w tym współfinansowanych ze środków UE, w ramach programu Ryby 2004-2006 oraz Ryby 2007-2013. Prowadzi współpracę badawczą z innymi ośrodkami naukowymi. Jest także, współautorem ponad 60 artykułów popularno-naukowych. Od dwóch lat jest członkiem kolegium redakcyjnego amerykańskiego czasopisma naukowego AquaticSciences and Technology. Recenzował wiele oryginalnych prac naukowych przedkładanych do renomowanych czasopism krajowych i zagranicznych. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Zoologii Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku profesora. Czas wolny spędza w terenie, pobierając próby hydrobiologiczne, obserwując teren przyszłych badań. Tak więc, czas wolny spędza w pracy, a w międzyczasie lubi podróżować.