Z zawodu – hydrolog, specjalizujący się głównie w badaniu jezior

Jej badania naukowe dotyczą związków między charakterem zlewni a jakością wód jezior łęczyńsko-włodawskich; translokacji jonowych w zlewniach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego; zmiany rozrządu wody w zlewniach jeziornych i ich wpływu na zasoby wodne; tempa wymiany wody w poleskich układach zlewniowo-jeziornych; struktury ilościowej i jakościowej składowych bilansu materii zlewni; bilansu wodnego zlewni i mis jeziornych; procesów fluwialnych w dolinie Bugu; – mineralizacji potencjalnej i wielkości antropopresji strefy aktywnej wymiany wybranych jezior łęczyńsko-włodawskich.

Trochę o niej

Tytuł doktora nauk o Ziemi uzyskała w 2012 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie przedstawionej rozprawy „Układy zlewniowo-jeziorne trzech jezior łęczyńsko-włodawskich, o obszarach alimentacji ze skałami węglanowymi”.

Jej osiągnięcia naukowe potwierdzają publikacje o zasięgu międzynarodowym oraz staże (w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz warsztaty hydrologiczne we Włoszech w ParalleliInstitute). Zajmowała się opracowaniami o charakterze wdrożeniowym: inwentaryzacją przyrodniczą obszaru planowanego nowego pola górniczego Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance, brała również udział w międzynarodowym projekcie LIFE08, obejmującym ocenę jakości środowiska wybranych kompleksów jeziorno-torfowiskowychRezerwatu Biosfery “Polesie Zachodnie”.