Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Ośrodek Badań Hydrobiologicznych  CIBiN oferuje:

 • Przeprowadzanie ocen oddziaływania inwestycji na  środowisko wodne
 • Monitoring ekosystemów  wodnych
 • Inwentaryzacja i waloryzacja środowisk wodnych na podstawie wybranych grup organizmów wodnych
 • Ekspertyzy i opinie naukowe dotyczące diagnozy stanu ekologicznego ekosystemów wodnych i  przyczyn ich degradacji
 • Renaturalizacja ekosystemów wodnych
 • Ocena pracy złóż biologicznie czynnych w oczyszczalniach ścieków na podstawie wybranych grup mikroorganizmów
 • Staże naukowe dla studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, podczas których mogą być prowadzone badania, będące podstawą prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich, doktorskich.
 • Opieka merytoryczna prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich
 • Organizacja seminariów i konferencji naukowych
 • Obozy naukowe, w szczególności dla Studenckich Kół Naukowych lub Szkolnych Kółek Zainteresowań
 • Konsultacje merytoryczne dotyczące pobierania materiału hydrobiologicznego z poszczególnych siedlisk
 • Oznaczanie różnego rodzaju organizmów wodnych oraz konsultacje dotyczące oznaczania materiałów
 • Szkolenia i praktyczne zajęcia dydaktyczne, tj. zajęcia w terenie, warsztaty i seminaria naukowe
 • Pobór prób hydrobiologicznych (fauna denna, fitoplankton, makrofity itp.) oraz oznaczanie organizmów wodnych (w tym wykonywanie preparatów mikroskopowych)
 • Wykłady i odczyty zamawiane
 • Udostępnianie wybranych materiałów dydaktycznych (sprzęt hydrobiologiczny, wybrane zakonserwowane  okazy flory i fauny wodnej do realizacji zajęć dydaktycznych, celów wystawienniczych itp., preparaty mikroskopowe flory i fauny wodnej, barwne fotografie ekosystemów wodnych i zamieszkujących je organizmów)