Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Ośrodek Badań Hydrobiologicznych prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską. Skupia osoby zajmujące się szeroko pojętą hydrobiologią zawodowo, ale także amatorów-hobbystów zainteresowanych środowiskiem wodnym. Celem Ośrodka jest prowadzenie badań i upowszechnianie wiedzy, a także zwiększanie w społeczeństwie świadomości na temat roli, funkcjonowania i znaczenia ekosystemów wodnych.