Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Badania i projekty

Główne nurty prowadzonych badań to:

  • Ocena stanu ekologicznego wybranych ekosystemów wodnych
  • Wpływ oddziaływania antropogenicznego na rzeki Lubelszczyzny
  • Prace porównawcze z zakresu metodyki pobierania prób hydrobiologicznych
  • Badania nad sieciami troficznymi jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
  • Gąbki (Porifera) Polski północno-wschodniej
  • Makrofauna wybranych parków narodowych Polski południowej
  • Makrofauna potoków górskich
  • Monitoring różnorodności biologicznej w zbiornikach naturalnych i pochodzenia antropogenicznego