Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Badania i projekty

Główne nurty prowadzonych badań to:

  • Ocena stanu ekologicznego wybranych ekosystemów wodnych
  • Wpływ oddziaływania antropogenicznego na rzeki Lubelszczyzny
  • Prace porównawcze z zakresu metodyki pobierania prób hydrobiologicznych
  • Badania nad sieciami troficznymi jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
  • Gąbki (Porifera) Polski północno-wschodniej
  • Makrofauna wybranych parków narodowych Polski południowej
  • Makrofauna potoków górskich
  • Monitoring różnorodności biologicznej w zbiornikach naturalnych i pochodzenia antropogenicznego

Realizowane projekty

  • Wykonanie analiz laboratoryjnych parametrów fizyczno-chemicznych wody  w ramach projektu "Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych"  (projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współfinansowany w ramach projektu Operacyjego Infrastruktura i Środowisko 2014/2020).
  • Pobieranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników w zakresie elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze Projektu LIFE13 NAT/PL/000050  „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy”.W ramach projektu analizowano cztery wskaźniki, tj. fitoplankton, makrofity, fitobentos oraz makrobezkręgowce bentosowe.