Ośrodek badań
hydrobiologicznych

Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych to projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współfinansowany w ramach projektu Operacyjego Infrastruktura i Środowisko 2014/2020. Centrum Innowacji Badan i Nauki ma okazję wykonac analizy laboratoryjne parametrów fizyczno-chemicznych wody tych siedlisk (badane czynniki: azot ogólny, azot amonowy, azotany (III), azotany (V), fosfor ogólny, fosforany, OWO,  pH, przewodność właściwa) a także opracować raporty z wyników tychże analiz.