Nauka i kultura

Z zawodu – biolog, nauczyciel akademicki, plastyk, arteterapeuta

Z osobowości – uśmiechnięta realistka o duszy zwariowanej artystki

Pozazawodowo pasjonują ją sztuka inspirowana przyrodą, Eko-art, podróże

O sobie mówi – Mam silny charakter i łatwo nie poddaję się. Do życia podchodzę pozytywnie i staram się niczego nie żałować, w końcu "nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" ;). Cieszą mnie małe rzeczy, duże zaś, nie przerażają. Idę własna ścieżką, być może niezrozumiałą dla wielu, ale każdy ma prawo marzyć inaczej.

Jej badania naukowe dotyczą wykorzystania makrobezkręgowców bentosowych, głównie larw Chironomidae, jako wskaźników oceny stanu ekologicznego wód o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego.

Trochę o niej 

Osoba interdyscyplinarna, potrafiąca łączyć wiele dziedzin nauki, w tym sztukę, szukająca związków pomiędzy hydrobiologią a innymi dziedzinami wiedzy. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest absolwentką Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jej praca naukowo-badawcza dotyczy w głównej mierze oceny wpływu antropopresji na makrobezkręgowce bentosowe, szczególnie larwy Chironomidae. Była wykonawcą kilkunastu projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu „EULAKES” „Wpływ stresorów środowiskowych na jeziora europejskie”. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie na stanowisku Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Praca ta pozwala spełniać się jej w szeroko pojętym aspekcie organizacji i zarządzania w szkolnictwie wyższym, a także kreowania procesów dydaktycznych. Jest autorką kompleksowych procedur i programów kształcenia dotyczących uruchamiania kierunków studiów na uczelni wyższej, a także redaktorem merytorycznym działu MedicalBiology, Cosmetology w czasopiśmie Archives of Physioteraphy and Global Reserches. Była Ekspertem w Programie Operacyjnym – „Wysoka Jakość Systemu Oświaty - zmiany strukturalno - programowe w szkolnictwie zawodowym, wdrażanie nowych technologii w szkolnictwie wyższym”

Poza biologią jej pasją jest działalność artystyczna. Jest absolwentką Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania im. St. Wyspiańskiego w Lublinie, gdzie otrzymała tytuł plastyka ze specjalności techniki malarskie i pozłotnicze. Ukończyła także specjalność witraż i szkło artystyczne. W ostatnim czasie pasjonuje ja fotografia. W jej pracach widoczne są inspiracje przyrodą, a często przewijające się motywy to flora i fauna wodna. https://malgorzata-gorzel.flog.pl/