O CIBIN

W porozumieniu z wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego Ośrodek Badań Hydrobiologicznych CIBiN uczestniczył w praktykach limnologicznych organizowanych dla studentów Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyki odbyły się w miejscowości Charzykowy nad Jeziorem Charzykowskim. Panel hydrobiologiczny dotyczył badań struktury jakościowej i ilościowej makrobezkręgowców bentosowych wybranych siedlisk. Praktyki obejmowały zajęcia teoretyczne, terenowe i laboratoryjne. Studenci poznali m.in. problematykę wykorzystania fauny dennej w biomonitoringu wód. Zajęcia terenowe obejmowały pobór prób fauny dennej, poznanie niezbędnych narzędzi i procedur wykorzystywanych w terenie. Zajęcia laboratoryjne polegały na wybieraniu makrobezkręgowców bentosowych z osadów dennych, ich konserwowaniu, segregowaniu i podstawowych oznaczeniach. Zajęcia zakończyło podsumowanie, w trakcie którego obliczono podstawowe wskaźniki biocenotyczne i wyciągnięto wnioski na temat stanu ekologicznego badanego środowiska.