O CIBIN

"Arteterapia jako metoda zapobiegająca wypaleniu zawodowemu" stała się tematem plakatu naukowego który przedstawiliśmy na tegorocznym Ideatorium 2019. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem. 

Streszczenie

Arteterapia jako metoda zapobiegająca wypaleniu zawodowemu na przykładzie nauczycieli akademickich

Małgorzata Gorzel1,2, Stanisław Czachorowski3,  Małgorzata Kłonowska-Olejnik1

1Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza i. W. Pola w Lublinie, 3Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wypalenie zawodowe to zjawisko którego doświadcza coraz większa liczba osób będących w przełomowych momentach kariery zawodowej, jedną z takich grup są nauczyciele akademiccy. Arteterapia to wykorzystanie środków artystycznych do wyrażania i przepracowywania trudności osoby uczestniczącej w terapii. Celem pracy była charakterystyka arteterapii w kontekście metody mogącej zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Aby zrealizować niniejszy cel pracy przeanalizowano trzy warsztaty twórcze przeprowadzone w latach 2015 – 2018 r. podczas konferencji naukowych. Grupę badaną stanowili nauczyciele zajmujący się na co dzień pracą naukowo-dydaktyczną, będący na etatach w uczelniach wyższych.  Jako metodę badań zastosowano obserwację oraz wywiad zaś narzędziami badawczymi były autorskie scenariusze zajęć dostosowane do grupy wiekowej uczestników, a także do tematyki warsztatów. Jako formę zajęć zastosowano sztuki plastyczne. Do najważniejszych efektów pracy wynikających z warsztatów można zaliczyć: zrozumienie jak ważne jest posiadanie czasu dla siebie, na realizację projektów nie związanych z pracą zawodową, eliminacja negatywnych emocji, pobudzanie kreatywności, rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia.  Arteterapia posiada ona duży potencjał w walce z przeciążeniem fizyczno-emocjonalnym. Uprawianie sztuki bez oceniania i krytykowania przyczynia się do odstresowania, relaksacji i odprężenia. Z kolei wyciszenie, spokój sprzyjają kreatywnemu myśleniu, rozwojowi osobowości, wzmagają pozytywne emocje, wiarę we własne siły i  możliwości  podnosząc samoocenę,  a tym samym wypływając na zapobieganie wypaleniu zawodowemu.